Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

human rights2

Rättighetsbaserat arbete på plats i Kamerun

Flickors Utbildning i Kamerun arbetar med att stärka flickors kapacitet inom landsbygdsområdet. Genom att flickor får yrkesutbildning samt kunskap om vilka rättigheter de har så ökar deras självkänsla och deras förmåga att hävda sina rättigheter. När flickor får tillgång till kunskap inom fler områden än vad som är brukligt samt även får tillgång till utbildning så får de bättre förutsättningar att själva skapa en bättre framtid för sig och sina barn. Att själv kunna skapa egen försörjning och få tillgång till egna ekonomiska medel ger flickor fler val i livet.

Att stärka flickors rättigheter innebär också att vi utbildar kvinnor, pojkar, män och beslutsfattare i demokrati, jämställdhet och rättvisefrågor. Pojkar och mäns deltagande krävs för att flickor ska få rätt till sina rättigheter. Vi arbetar med att påverka sociala och kulturella normer, värderingar och attityder som leder till diskriminering av flickor. Genom att öka kunskapen kring dessa frågor på landsbygden kan man utmana och ifrågasätta traditionella könsroller, stereotyper, attityder och andra grundorsaker till könsdiskriminering. Pojkar och män gynnas själva när traditionella könsstrukturer och könsroller bryts. Det innebär att hela samhället gynnas av ökad jämställdhet och att flickors får rätt till sina rättigheter.

Vi vill arbeta ännu mer med folkbildning för att öka landsbygdsbefolkningens kunskap och kapacitet att hävda sina rättigheter. Vi vill i högre utsträckning bidra till att unga organiserar sig, att de skapar nätverk och och får ökade kunskaper om demokrati och rättighetsbaserade frågor. I vårt nästa projekt vill vi också utbilda beslutsfattare så att demokrati, jämställdhet och rättighetsbaserat arbete kommer upp mer på den politiska agendan. På detta sätt vill vi bidra till en demokratisk och jämställd samhällsutveckling inom den västra regionen i Kamerun.

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."