Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

skolsal32

Informationsprojektet i Sverige fokuserar på flickor och deras rätt till utbildning i syd. Projektet omfattar därmed demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Trots att världssamfundet mobiliserar för flickors rätt till utbildning kan vi tyvärr konstatera ett växande hot från radikala islamistiska grupper som t.ex. Boko Haram och IS vilka terroriserar flickor och skolor m.fl. för att förhindra flickors rätt till utbildning. Vi anser därför att det finns behov av ökad information och kunskapsökning hos allmänheten i Sverige gällande frågan. Detta för att öka allmänhetens förståelse om den kamp som förs av människor och organisationer, ibland med livet som insats.

I vår projektplanering kommer vi att bjuda in två opinionsbildare som arbetar med frågan i Kamerun. Genom att ordna föreläsningar, besök i skolor etc. där de är med och deltagarna får möjlighet att lyssna till deras erfarenheter och ställa frågor tillförs ett mervärde till projektet vilket ökar kunskap och förståelse hos målgrupperna. Vårt mål med detta projekt är att allmänheten i Sverige ska engagera sig mer för frågan flickors rätt till utbildning.

Utbildning är en mänsklig rättighet

I barnkonventionen står det att det är en mänsklig rättighet att gå i grundskolan. Majoriteten av de barn som inte går i skolan är flickor. Det innebär att flickor och pojkar har lika rätt till utbildning men i ett fattigt land går färre flickor än pojkar i skolan. Detta kan ha många anledningar bl.a. att när familjen har begränsade resurser satsar man hellre på en pojke som har högre kulturell status än en flicka. Pojken förväntas också bidra mer till familjens försörjning eftersom han oftare får avlönat arbete utanför familjen. Man kan också vara rädd om sin dotter ifall skolvägen är lång och vill därför inte att hon ska bli överfallen eller våldtagen. Många flickor kan inte heller sköta sin hygien om toalett saknas i skolan och då stannar hon hemma när hon nått puberteten.

Flickor som går i skolan gifter sig i allmänhet senare i livet och föder färre och friskare barn. En mamma som själv gått i skolan är mer mån att hennes egna döttrar i sin tur ska få utbildning. Familjeinkomsten ökar också ofta då kvinnan är läs- och skrivkunnig. Hon kan då lättare hitta ett arbete utanför hemmet vilket ger högre lön. Flickor som har gått i skolan har bättre kunskaper om hälsa och sjukdomar vilket förbättrar hälsan för dem och deras familjer.

Utan utbildning har kvinnor och flickor sämre möjligheter att hävda sina rättigheter och ställning i samhället. Vi vill därför bidra till att fler flickor och även pojkar ska få möjlighet till utbildning för att på detta sätt bättre kunna påverka sina livsvillkor.

Läs mer om flickors rätt till utbildning i denna debattartikel, pulicerad i Gefle Dagblad 2014-06-17: http://www.gd.se/opinion/insandare/stod-flickors-utbildning-i-kamerun

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."